• Slider 4
  • Slider 5
Home » North India Tour Packages

North India Tours


North India Tour Packages

North India with Nepal
Duration: 16 Nights /17 Days
Destinations: Delhi - Jaipur - Agra - Khajuraho - Varanasi - Shivpatinagar - Chitwan - Pokhara - Kota - Kathmandu - Delhi


Khajuraho with Nepal

Duration: 14 Nights / 15 Days
Places Covered: Delhi - Jaipur - Agra - Khajuraho -Varanasi - Kathmandu - Delhi


Kargil Tour

Duration: 09 Nights / 10 Days
Places Covered: Delhi - Srinagar - Kargil - Uletokpo - Leh - Delhi


North India with Jaipur

Duration: 17 Nights / 18 Days
Places Covered: Delhi - Srinagar - Gulmarg - Kargil - Leh - Alchi - Jammu - Amritsar - Delhi - Jaipur - Agra - Delhi


Discover North India

Duration - 11 Nights / 12 Days
Destination Covered:
Delhi, Jaipur, Agra, Khajuraho, Varanasi


North India with Rajasthan

Duration: 15 Days / 14 Nights
Destinations: (Delhi - Ahmedabad- Dungarpur- Udaipur- Rohet-Jodhpur-Jaipur-Fatehpur Sikri-Agra-Varanasi-Sarnath)